Strona głównaInformacje
Komunikaty
Rzecznik PrasowyZamówienia publiczneLinki
Oferty pracy


 

Komunikaty -> oferty pracy
 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WOLNYCH STANOWISK

ASESORSKICH I PROKURATORSKICH

W OKRĘGU APELACJI SZCZECIŃSKIEJ

 

Na dzień 08.02.2010r

 

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

-   2 wolne etaty prokuratorskie (skierowano wnioski do Prokuratury Krajowej Biura Kadr o powołanie asesorów na to stanowisko prokuratora);

-   2 wolne etaty asesorskie (skierowano do Prokuratury Krajowej Biura Kadr 2 wnioski o mianowanie na stanowisko asesora);

 

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

-   brak wolnych etatów prokuratorskich;

-   1 wolny etat asesorsk;

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

-   brak wolnych etatów prokuratorskich;

-   1 wolny etat asesorski;


 


 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WOLNYCH STANOWISK

ASESORSKICH I PROKURATORSKICH

W OKRĘGU APELACJI SZCZECIŃSKIEJ

 

Na dzień 12.01.2010 r

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. posiada jeden wolny etat orzeczniczy.

Osoby zainteresowane winny skontaktować się bezpośrednio z w/w jednostką.

 


 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WOLNYCH STANOWISK

ASESORSKICH I PROKURATORSKICH

W OKRĘGU APELACJI SZCZECIŃSKIEJ

 

Na dzień 5.01.2010r

 

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

    ·      brak wolnych etatów prokuratorskich;

 

    ·         2 wolne etaty asesorskie (skierowano do Prokuratury Krajowej Biura Kadr 2 wnioski o

mianowanie na stanowisko asesora);

 

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

 

    ·      brak wolnych etatów prokuratorskich;

 

    ·         1 wolny etat asesorski (skierowano do Prokuratury Krajowej Biura Kadr wniosek o

mianowanie na stanowisko asesora);

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

 

    ·      brak wolnych etatów prokuratorskich;

 

    ·         brak wolnych etatów asesorskich;

 


 

Na dzień 10.12.2009r

 

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

    ·      1 wolny etat prokuratorski;

 

    ·         brak wolnych etatów asesorskich;

 

 

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

 

    ·      1 wolny etat prokuratorski (który zostanie przekształcony na asesorski w związku

ze skierowaniem do MS wniosku o mianowanie na stanowisko asesora);

     ·         brak wolnych etatów asesorskch;

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

 

    ·      brak wolnych etatów prokuratorskich;

 

    ·         brak wolnych etatów asesorskich;

 

 


 

 

Ap. I A. 021/129/09

 

 

 

         Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 235, poz. 1728), art. 100 c ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (tekst jednolity z 2008r., Nr 7, poz. 39 z późn. zmianami) oraz związku z pismem  Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego z dnia 6 listopada 2009r. nr PR I 077-8/09 wstrzymującym na czas do odwołania zatrudnianie na wolnych etatach urzędników, analityków kryminalnych, asystentów prokuratora i innych pracowników uchylono zarządzenie Nr 124/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie powołania w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu dla kandydatów na asystenta prokuratora.

        Mając na uwadze powyższe konkurs na stanowisko asystenta prokuratora /2 etaty/ zostaje odwołany.

 

 


 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WOLNYCH STANOWISK

ASESORSKICH I PROKURATORSKICH

W OKRĘGU APELACJI SZCZECIŃSKIEJ

 

Na dzień 1.11.2009r

 

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

    ·      2 wolne etaty prokuratorskie (będą przekształcone na 2 etaty asesorskie);

    ·         1 wolny etat asesorski;

 

Wysłano do MS 3 wnioski o mianowanie na stanowisko asesora;

 

 

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

 

    ·      1 wolny etat prokuratorski;

    ·         brak wolnych etatów asesorskch;

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

 

    ·      brak wolnych etatów prokuratorskich;

    ·         brak wolnych etatów asesorskich;

 

 


 

 

Ap I K. 119/ 139 /09

 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko  asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 235, poz. 1728) oraz art. 100 c ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (tekst jedn. z 2008r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.)

 

 

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie,

ul. Stoisława 6

70-952 Szczecin

 

 

ogłasza konkurs  na stanowisko

asystenta prokuratora

 

 

 

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora      -       2 

 

 

wymagane dokumenty:

 

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu;
 • kwestionariusz osobowy
  (dostępny na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie);
 • własnoręcznie napisany życiorys;
 • urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 • zaświadczenie o ukończeniu aplikacji  prokuratorskiej;
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • trzy zdjęcia.

 

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie w terminie do dnia   20  listopada   2009r.  na  adres:

 

 

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie

ul. Stoisława 6

70-952  Szczecin

pok. 210  II piętro

tel. kont. 0-91  484-97-26  lub  484-97-23

 

 

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora składa się z  trzech etapów:

 

1.       etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

 

2. etapu drugiego - mającego na celu sprawdzenie:

 • znajomości, w formie pisemnego testu, przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury, przepisów prawa karnego materialnego i  procesowego, jak również wybranych ustaw szczególnych stosowanych w bieżącej pracy prokuratury;
 • umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych i programów prawniczych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości;

 

3. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będzie sprawdzenie wiedzy kandydatów z zakresu przepisów regulujących zasady funkcjonowania prokuratury, znajomości systemu organów władzy i administracji publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także problematyki prawa karnego materialnego i procesowego, jak również, wybranych ustaw szczególnych, stosowanych w bieżącej pracy prokuratury.

 

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu, sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego. Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu drugiego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

 

1.       listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,

2.      dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

 

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu drugiego konkursu, sporządza listę kandydatów, zakwalifikowanych do etapu trzeciego ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostają dopuszczeni kandydaci, którzy łącznie uzyskali co najmniej 35 punktów.

Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu trzeciego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

 

1.       listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu;

2.      dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu

         dla poszczególnych kandydatów.

 

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu komisja niezwłocznie podejmuje uchwałę o zakwalifikowaniu kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora.

Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora podawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury.

Rezerwową listę kandydatów wyłania się spośród osób, które przeszły wszystkie etapy konkursu, a nie zostały umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora.

 

ankietapersonalna.rtf

 


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WOLNYCH STANOWISK

ASESORSKICH I PROKURATORSKICH

W OKRĘGU APELACJI SZCZECIŃSKIEJ

 

Na dzień 1.10.2009r

 

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

    ·      1 wolny etat prokuratorski (będzie przekształcony na etat asesorski);

    ·         1 wolny etat asesorski;

 

Wysłano do MS 2 wnioski o mianowanie na stanowisko asesora;

 

 

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

 

    ·      brak wolnych etatów prokuratorskich;

    ·         brak wolnych etatów asesorskch;

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

 

    ·      brak wolnych etatów prokuratorskich;

    ·         3 wolne etaty asesorskie;

 

wysłano do MS 3 wnioski o mianowanie na stanowisko asesora

 


 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WOLNYCH STANOWISK

ASESORSKICH I PROKURATORSKICH

W OKRĘGU APELACJI SZCZECIŃSKIEJ

 

Na dzień 15.09.2009r

 

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

    ·      1 wolny etat prokuratorski (będzie przekształcony na etat asesorski);

    ·         1 wolny etat asesorski;

 

Kolegium wyłoniło dwóch kandydatów na stanowisko asesora;

 

 

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

 

    ·      brak wolnych etatów prokuratorskich;

    ·         brak wolnych etatów asesorskch;

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

 

    ·      brak wolnych etatów prokuratorskich;

    ·         3 wolne etaty asesorskie;

 

wysłano do MS 3 wnioski o mianowanie na stanowisko asesora

 


 

 

 

Ap I K. 119/ 93 /09  

 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko  asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 235, poz. 1728) oraz art. 100 c ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (tekst jedn. z 2008r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.)

 

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie, ul. Stoisława 6

70-952 Szczecin

ogłasza konkurs  na stanowisko

asystenta prokuratora

 

 

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora      -       3 

 

wymagane dokumenty:

 

 

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu;
 • kwestionariusz osobowy
  (dostępny na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie);
 • własnoręcznie napisany życiorys;
 • urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 • zaświadczenie o ukończeniu aplikacji  prokuratorskiej;
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • trzy zdjęcia.

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie w terminie do dnia   30  września   2009r.  na  adres:

 

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie

ul. Stoisława 6

70-952  Szczecin

pok. 210  II piętro

tel. kont. 0-91  484-97-26  lub  484-97-23

 

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora składa się z  trzech etapów:

 

1.       etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

 

2. etapu drugiego - mającego na celu sprawdzenie:

 • znajomości, w formie pisemnego testu, przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury, przepisów prawa karnego materialnego i  procesowego, jak również wybranych ustaw szczególnych stosowanych w bieżącej pracy prokuratury;
 • umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych i programów prawniczych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości;

 

3. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będzie sprawdzenie wiedzy kandydatów z zakresu przepisów regulujących zasady funkcjonowania prokuratury, znajomości systemu organów władzy i administracji publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także problematyki prawa karnego materialnego i procesowego, jak również, wybranych ustaw szczególnych, stosowanych w bieżącej pracy prokuratury.

 

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu, sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego. Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu drugiego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

 

1.       listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,

2.      dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

 

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu drugiego konkursu, sporządza listę kandydatów, zakwalifikowanych do etapu trzeciego ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostają dopuszczeni kandydaci, którzy łącznie uzyskali co najmniej 35 punktów.

Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu trzeciego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

 

1. listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu;

2. dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandydatów.

 

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu komisja niezwłocznie podejmuje uchwałę o zakwalifikowaniu kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora.

Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora podawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury.

Rezerwową listę kandydatów wyłania się spośród osób, które przeszły wszystkie etapy konkursu, a nie zostały umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora.

 

ankietapersonalna.rtf


 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WOLNYCH STANOWISK

ASESORSKICH I PROKURATORSKICH

W OKRĘGU APELACJI SZCZECIŃSKIEJ

 

Na dzień 01.08.2009r

 

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

    ·      2 wolne etaty prokuratorskie;

    ·         brak wolnych etatów asesorskich;

 

wysłany wniosek o mianowanie 1 asesora

 

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

 

    ·      1 wolny etat prokuratorski;

    ·         brak wolnych etatów asesorskch;

 

wysłany wniosek o mianowanie 1 asesora

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

 

    ·      2 wolne etaty prokuratorskie;

    ·         1 wolny etat asesorski;

 

wysłane wnioski o mianowanie 3 asesorów

 


Ap  I K 119/ 82 /09

 

 

KONKURS NA STANOWISKO INSPEKTORA

 

 

Zgodnie z treścią art. 3"b" ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 1998r., 162, z 1125 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r.w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U z 2008r., nr 21, poz. 129).

 

 

Prokurator Apelacyjny w Szczecinie ogłasza konkurs na docelowe stanowisko inspektora w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.

 

Liczba wolnych stanowisk   -    1

 

 

Zakres zadań na stanowisku inspektora:

 

·         dokonywanie zakupów i zlecanie usług w zakresie funkcjonowania Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych  t.j. Dz. U z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) i obowiązującymi zasadami oraz prowadzenia w tym zakresie pełnej dokumentacji, sporządzanie i bieżące aktualizowanie planu oraz wymaganych sprawozdań,

·         realizowanie zadań o charakterze administracyjno -gospodarczym i socjalno-bytowym.

 

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 

·         wykształcenie wyższe ekonomiczne,

·         znajomość problematyki zamówień publicznych,

·         pełna zdolność do czynności prawnych,

·         nieposzlakowana opinia,

·         niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

·         przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

·         biegła znajomość obsługi komputera, w tym systemów operacyjnych Windows

i aplikacji biurowych Microsoft Office-Access, Excel, Word,

·         znajomość techniki pracy biurowej, umiejętność redagowania pism urzędowych,

·         zdolność analitycznego myślenia,

·         umiejętność planowania i organizowania pracy,

·         umiejętność pracy w zespole, kultura osobista,

·        samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność, a także
odporność na stres,

                                              

 

oraz

 

·         ukończenie stażu urzędniczego w sądzie lub prokuraturze lub wykazywanie się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury uprawniające do ubiegania się o zwolnienie z obowiązku odbywania stażu urzędniczego,

·         w wypadku nie spełniania tego warunku zatrudnienie na stanowisku inspektora możliwe będzie po odbyciu stażu urzędniczego.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

  1. wniosek o dopuszczenie do konkursu
  2. kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej)
  3. własnoręczny napisany życiorys
  4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  5. oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone
   przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbow
  6. 3 zdjęcia
  7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska na sporządzanych zgodnie z wymogami prawnymi listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu

 

osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie ich pocztą w terminie do 24 lipca 2009r. na adres:

 

 

PROKURATURA APELACYJNA

w SZCZECINIE

ul. Stoisława 6

70-952 Szczecin,

 

pok. 210 (II piętro)

tel. kont. 091 484-97-26 lub 484-96-23

 

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 

·         I etap  29 lipca 2009r. - wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

·         II etap -praktyczny sprawdzian umiejętności,

·         III etap rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz ich terminy i miejsce przeprowadzenia będą umieszczane na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie (http://www.szczecin.pa.gov.pl// zakładka „Komunikaty/Oferty pracy") oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, przy ul. Stoisława 6 nie później niż na 7 dni przez rozpoczęciem kolejnego etapu.

 

 

ankietapersonalna.rtf


 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WOLNYCH STANOWISK

ASESORSKICH I PROKURATORSKICH

W OKRĘGU APELACJI SZCZECIŃSKIEJ

 

Na dzień 01.07.2009r

 

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

    ·      1 wolny etat prokuratorski (będzie przekształcony na etat asesorski od 1.08.2009r.);

    ·         brak wolnych etatów asesorskich;

 

 

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

 

    ·      1 wolny etat prokuratorski (będzie przekształcony na etat asesorski od 1.08.2009r.);

    ·         brak wolnych etatów asesorskch;

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

 

    ·      1 wolny etat prokuratorski;

    ·         1 wolny etat asesorski;

 

 


 

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

NA STANOWISKO

 ASYSTENTA PROKURATORA

 

 

                                            

W wyniku przeprowadzonego w dniu 22 czerwca 2009 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie, trzeciego etapu konkursu ( rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem było sprawdzenie wiedzy kandydatów z zakresu przepisów regulujących zasady funkcjonowania prokuratury, znajomości systemu organów władzy i administracji publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także problematyki prawa karnego materialnego i procesowego, jak również wybranych ustaw szczególnych stosowanych w bieżącej pracy prokuratury ) dla kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora, Komisja Konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych na to stanowisko ( uszeregowaną w porządku malejącym wg liczby punktów uzyskanych przez kandydatów łącznie za drugi i trzeci etap konkursu ):

 

·         Robert Ferschke  - 72 pkt

·         Tomasz Pyfel - 70 pkt

·         Justyna Jaszczak-Michalska - 68 pkt

·         Dawid Skowroński - 67 pkt

·         Katarzyna Jorman-Klirowska - 47 pkt


 

 

WYNIKI DRUGIEGO ETAPU 

KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

 

 

                                            

W wyniku przeprowadzonego w dniu 15 czerwca 2009 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie, drugiego etapu konkursu ( pisemnego testu, mającego na celu sprawdzenie znajomości przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury, przepisów prawa karnego materialnego i procesowego, jak również wybranych ustaw szczególnych stosowanych w bieżącej pracy prokuratury oraz sprawdzeniu umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych i programów prawniczych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości ) dla kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora, Komisja Konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego (według liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym):

 

·         Dawid Skowroński - 51 pkt

·         Robert Ferschke  - 49 pkt

·         Justyna Jaszczak-Michalska - 48 pkt

·         Tomasz Pyfel - 48 pkt

·         Katarzyna Jorman-Klirowska - 43 pkt

 

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna - zostanie przeprowadzony w dniu 22 czerwca 2009 r. o godz. 9.30 w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ulica Stoisława 6, pokój numer 212.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie sprawdzenie wiedzy kandydatów z zakresu przepisów regulujących zasady funkcjonowania prokuratury, znajomości systemu organów władzy i administracji publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także problematyki prawa karnego materialnego i procesowego, jak również wybranych ustaw szczególnych stosowanych w bieżącej pracy prokuratury.

 

 


 

WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU

KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

 

W wyniku przeprowadzona w dniu 1 i 3 czerwca 2009r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora Komisja Konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego (wg kolejności zgłoszeń):

 

·         Katarzyna Jorman-Klirowska,

·         Justyna Jaszczak-Michalska,

·         Tomasz Pyfel,

·         Robert Ferschke,

·         Dawid Skowroński.

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 15 czerwca 2009r. w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6 (sala numer 212) i będzie polegał na pisemnym teście, mającym na celu sprawdzenie znajomości przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury, przepisów prawa karnego materialnego i procesowego, jak również wybranych ustaw szczególnych stosowanych w bieżącej pracy prokuratury (godz. 10.00-11.00), a następnie na sprawdzeniu umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych i programów prawniczych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości (godz. 11.30-13.00).

 

 


 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WOLNYCH STANOWISK

ASESORSKICH I PROKURATORSKICH

W OKRĘGU APELACJI SZCZECIŃSKIEJ

 

Na dzień 01.06.2009r

 

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

    ·      brak wolnych etatów prokuratorskich;

    ·         brak wolnych etatów asesorskich;

 

 

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

 

    ·      wolny 1 etat prokuratorski;

    ·         brak wolnych etatów asesorskch;

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

 

    ·      brak wolnych etatów prokuratorskich;

    ·         brak wolnych etatów asesorskch;

 

 


 

I K. 119/ 54 /09  

 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko 
asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 235, poz. 1728) oraz art. 100 c ust. 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1985r. o prokuraturze (tekst jedn. z 2008r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.)

 

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie, ul. Stoisława 6

70-952 Szczecin

ogłasza konkurs  na stanowisko

asystenta prokuratora

 

 

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora      -       5 

 

wymagane dokumenty:

 

 

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu;
 • kwestionariusz osobowy
  (dostępny na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie);
 • własnoręcznie napisany życiorys;
 • urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 • zaświadczenie o ukończeniu aplikacji  prokuratorskiej;
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • trzy zdjęcia.

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie w terminie do dnia   26  maja   2009r.  na  adres:

 

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie

ul. Stoisława 6

70-952  Szczecin

pok. 210  II piętro

tel. kont. 0-91  484-97-26  lub  484-97-23

 

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora składa się z  trzech etapów:

 

1.       etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

 

2. etapu drugiego - mającego na celu sprawdzenie:

 • znajomości, w formie pisemnego testu, przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury, przepisów prawa karnego materialnego i  procesowego, jak również wybranych ustaw szczególnych stosowanych w bieżącej pracy prokuratury;
 • umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych i programów prawniczych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości;

 

3. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będzie sprawdzenie wiedzy kandydatów z zakresu przepisów regulujących zasady funkcjonowania prokuratury, znajomości systemu organów władzy i administracji publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także problematyki prawa karnego materialnego i procesowego, jak również, wybranych ustaw szczególnych, stosowanych w bieżącej pracy prokuratury.

 

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu, sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego. Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu drugiego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

 

1.       listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,

2.      dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

 

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu drugiego konkursu, sporządza listę kandydatów, zakwalifikowanych do etapu trzeciego ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostają dopuszczeni kandydaci, którzy łącznie uzyskali co najmniej 35 punktów.

Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu trzeciego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

 

1. listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu;

2. dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandydatów.

 

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu komisja niezwłocznie podejmuje uchwałę o zakwalifikowaniu kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora.

Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora podawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury.

Rezerwową listę kandydatów wyłania się spośród osób, które przeszły wszystkie etapy konkursu, a nie zostały umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora.

 

 

ankietapersonalna.rtf


  

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WOLNYCH STANOWISK

ASESORSKICH I PROKURATORSKICH

W OKRĘGU APELACJI SZCZECIŃSKIEJ

 

Na dzień 01.04.2009r

 

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

    ·         brak wolnych etatów prokuratorskich;

    ·         przyznane 43 etaty asesorskie - obsadzone 42 etaty;

        (na 1 wolny etat wysłany wniosek do MS o mianowanie z dniem 1 maja 2009r.)

 

 

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

 

    ·         wolny 1 etat prokuratorski;

    ·         brak wolnych etatów asesorskch;

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

 

    ·         brak wolnych etatów prokuratorskich;

    ·         brak wolnych etatów asesorskch;

 

 


 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WOLNYCH ETATÓW ORZECZNICZYCH

 

 

           W dniu 15 stycznia 2009 roku w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury podległych Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie stan wolnych etatów orzeczniczych przedstawia się następująco:

 

  ·         w okręgu gorzowskim:   0 etatów prokuratorskich, 4 etaty asesorskie
     
 (do Ministra Sprawiedliwości skierowano wnioski o mianowanie),

  ·         w okręgu koszalińskim:  0 etatów prokuratorskich, 2 etaty asesorskie
       (do Ministra Sprawiedliwości skierowano wnioski o mianowanie),

  ·         w okręgu szczecińskim:  3 etaty prokuratorskie, 6 etatów asesorskich
       (do Ministra Sprawiedliwości skierowano wnioski o mianowanie).

 

 


 

Ap I K 119/128/08

 

 

LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKO ANALITYKA KRYMINALNEGO

 WYBRANYCH W WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO
W DNIACH 28 LISTOPADA ORAZ 15 i 29 GRUDNIA 2008r.:

 

 

 

·       Pani Justyna Markiewicz

·       Pani Kinga Wiącek

                                                           Prokurator Apelacyjny

 

                                                            Beata Nowakowska

 

 

WYNIKI DRUGIEGO ETAPU 

KONKURSU NA STANOWISKO ANALITYKA KRYMINALNEGO

 

W wyniku przeprowadzonego w dniu 15 grudnia 2008r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie, drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności posługiwania się komputerem i znajomości programów komputerowych) dla kandydatów na stanowisko analityka kryminalnego, Komisja Konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego (według liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym):

 

·       Pani Justyna Markiewicz - 9 pkt.

·       Pani Kinga Wiącek - 8 pkt.

·       Pan Marcin Jakubowski - 6 pkt.

 

·       Pani Emilia Szeliga-Rydzewska - 3 pkt.

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna - zostanie przeprowadzony w dniu 29 grudnia 2008 r. o godz. 9.00 w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ulica Stoisława 6, pokój numer 212.

 

 

 

 

WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU 

KONKURSU NA STANOWISKO ANALITYKA KRYMINALNEGO

 

W wyniku przeprowadzonego w dniu 28 listopada 2008 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na  stanowisko analityka kryminalnego Komisja Konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego (wg kolejności zgłoszeń):

 

·       Emilia Szeliga-Rydzewska,

·       Małgorzata Kulbiej,

·       Ryszard Borucki,

·       Kinga Wiącek,

·       Marcin Jakubowski,

·       Bogusław Muraszko,

·       Justyna Markiewicz.

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 15 grudnia 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ulica Stoisława 6, sala numer 205 i będzie obejmował praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się komputerem i znajomości programów komputerowych.

 

 

 

 

 PRZEDŁUŻENIE TERMINU

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

NA STANOWISKO ANALITYKA KRYMINALNEGO 

 

 

Prokurator Apelacyjny w Szczecinie informuje, że termin do składania dokumentów konkursowych na stanowisko analityka kryminalnego został przedłużony do dnia 25 listopada 2008r.

 W związku z tym I etap tego konkursu, polegający na wstępnej selekcji ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych, odbędzie się w dniu 28 listopada 2008r.

  

 

 

 

KONKURS NA STANOWISKO ANALITYKA KRYMINALNEGO

 

Zgodnie z art. 3 b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. Nr 21, poz. 129) Prokurator Apelacyjny w Szczecinie ogłasza konkurs na docelowe stanowisko analityka kryminalnego.

 

Liczba wolnych stanowisk analityka kryminalnego - 2.

 

Zakres zadań na stanowisku analityka kryminalnego:

 

·       prowadzenie analizy kryminalnej w sprawach karnych w tym przy użyciu specjalistycznego oprogramowania informatycznego,

·       obsługa bazy danych CBD-SIP i zewnętrznych baz danych CBD-SIP (PESEL, REGON, KRS, KCIK),

·         prowadzenie analizy potrzeb i proponowanie kierunków rozwoju bazy sprzętu i oprogramowania komputerowego,

·         zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych i ich ochrony.

 

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 

·         pełna zdolność do czynności prawnych,

·         nieposzlakowana opinia,

·         niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

·    przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

·       ukończenie co najmniej studiów wyższych pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego,

·      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,

·         biegła znajomość obsługi  komputera, w tym systemów operacyjnych Windows i aplikacji biurowych Microsoft Office - Access, Excel, Word,

·         umiejętność redagowania pism urzędowych,

·         zdolność analitycznego myślenia,

 

Wymagania dodatkowe:

 

·     wykształcenie wyższe informatyczne, prawnicze lub ekonomiczne ze znajomością problematyki informatycznej,

·         udokumentowana znajomość języka obcego,

·         umiejętność planowania i organizowania pracy,

·         umiejętność pracy w zespole, kultura osobista,

·     samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność, a także odporność na stres,

·         znajomość techniki pracy biurowej,

·      posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o najwyższym stopniu tajności,

·      znajomość problematyki postępowań karnych, organizacji i funkcjonowania prokuratury,

·       przeszkolenie lub wiedza w zakresie przeprowadzania analiz kryminalnych - szczególnie z wykorzystaniem oprogramowania: „iBase" i ,,Analyst's Notebook" firmy ,,i2" oraz doświadczenie w pracy w wyspecjalizowanych komórkach analitycznych organów ścigania lub kontroli państwowej,

·       praktyczna wiedza w obsłudze baz danych, a także znajomość baz danych wykorzystywanych do analizy kryminalnej, w tym: PESEL, REGON, KRS, KCIK.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1.    wniosek o dopuszczenie do konkursu,

 2.    kwestionariusz osobowy ( dostępny na stronie internetowej ),

 3.    własnoręcznie napisany życiorys,

 4. urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów w Polsce lub zagranicznych studiów uznawanych w Polsce,

 5. oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 6.    3 zdjęcia,

 7.   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska na sporządzanych zgodnie z wymogami prawnymi listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu,

 8.    kopie dodatkowych dokumentów wskazanych w wymaganiach dla stanowiska docelowego.

 

            Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie ich pocztą w terminie do 31 października 2008 r. na adres:

 

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie

ul. Stoisława 6

70-952 Szczecin pok. 210 (II piętro)

tel. kontaktowy 091 484-97-26 lub 484-97-23

 

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

·        I etap od 4 do 6 listopada 2008 r. - wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

·         II etap - praktyczny sprawdzian umiejętności,

·         III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu oraz ich terminy i miejsce przeprowadzenia będą umieszczane na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie (http://www.szczecin.pa.gov.pl/ zakładka „Komunikaty/Oferty pracy") oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6 nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego etapu.

 

 

ankieta personalna.rtf 

 


Data aktualizacji:
2010-02-08
Osoba aktualizująca:
Administrator systemu
Copyright © 2006 Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie