Strona głównaInformacje
Komunikaty
Rzecznik PrasowyZamówienia publiczneLinki
Informacje dotyczące aplikacji


 

Komunikaty -> informacje dotyczące aplikacji
  
 HARMONOGRAM 
zajęć seminaryjnych dla aplikantów
III roku
w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie
 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ IX-XII 2009.pdf
HARMONOGRAM ZAJĘĆ I-VI 2010.pdf 

  

APLIKACJA PROKURATORSKA W 2009 r.
Wszelkie informacje dotyczące nowych zasad związanych z naborem kandydatów na aplikację
prokuratorską w 2009 roku znajdziecie Państwo na stronie internetowej Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury
.

 

 
 EGZAMIN PROKURATORSKI - 2008 R. 

W dniach 1, 2, 6 - 7 października 2008 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie

został przeprowadzony egzamin prokuratorski dla aplikantów z okręgów: gorzowskiego,

koszalińskiego i szczecińskiego. Egzamin przeprowadziła Komisja powołana Zarządzeniem

Nr 189/08/DNAP Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego z dnia 12-08-2008r.

   Do zdawania egzaminu uprawnionych było 28 aplikantów, którzy dnia 30 września
2008r. ukończyli trzyletnią aplikację prokuratorską. W dniu 1-10-2008r. do pisemnej części
egzaminu przystąpiło 27 aplikantów - z nieustalonych przyczyn nie zgłosiła się jedna osoba.
W tym dniu w godzinach od 9.00 do 15.15, zdający opracowali projekt apelacji od wyroku
sądu I instancji w sprawie karnej, na podstawie specjalnie przygotowanych akt.
Dnia 2-10-2008r. aplikanci sporządzili projekty dwóch pism procesowych: w godzinach od

9.00 do 12.00 pozew w sprawie cywilnej na podstawie przygotowanych akt, a w godzinach

od 13.00 do 16.00 pismo w sprawie administracyjnej na podstawie przygotowanych

kazusów. Warunkiem dopuszczenia do ustnej części egzaminu była pozytywna ocena z

wszystkich prac pisemnych. Wszyscy zdający spełnili ten warunek.

W dniach 6 i 7 października 2008r. przeprowadzono ustną część egzaminu.

Każdy z aplikantów zdawał egzamin w jednym dniu, odpowiadając na zestawy pytań

(w tym kazusy) z 8 przedmiotów. W tym celu zdający zostali podzieleni na 2 grupy.

W dniu 6-10-2008r. ustny egzamin zdawało 14 aplikantów, a w dniu 7-10-2008r. - 13

aplikantów. Egzamin rozpoczynał się każdego dnia od godz. 9.00, a kończył naradą Komisji

Egzaminacyjnej i ogłoszeniem wyników około godz. 16.00. Ocena końcowa stanowiła
średnią
ocen za wszystkie prace pisemne i odpowiedzi ustne z każdego przedmiotu.

Wszyscy aplikanci zdali egzamin, uzyskując różne oceny, najwyższe uzyskali:

+5 - Piotr Masierowski (aplikant PR Szczecin - Niebuszewo), +5 - Bartosz Swół (aplikant PR

Szczecin - Śródmieście), 5 - Dorota Nietopiel (aplikant PR Szczecin - Zachód), 5 - Dominik

Puchała (aplikant PR Szczecin - Śródmieście) i 5 Paweł Szmid -aplikant PR w Strzelcach Kraj.

Nadto ośmiu aplikantów uzyskało oceny +4, jedenastu 4 i trzech +3.

Komisja Egzaminacyjna stwierdziła, iż aplikanci byli  bardzo dobrze i dobrze przygotowani

do egzaminu, który przebiegał w rzeczowej i spokojnej atmosferze.

Dnia 8-10-2008r. o godz. 15.00 Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej prok.

Beata Nowakowska w obecności pozostałych członków Komisji wręczyła aplikantom

świadectwa zdania egzaminu prokuratorskiego.

 

 

 

Egzamin.JPG

 

  


 

 

KOLOKWIUM DLA APLIKANTÓW PROKURATORSKICH - 2008 r.

 

W dniu 15 października 2008r. przeprowadzono pisemną część kolokwium dla

aplikantów prokuratorskich z okręgów: gorzowskiego, koszalińskiego i szczecińskiego,

którzy rozpoczęli aplikację w dniu 1-10-2007r. Część pisemna polegała na opracowaniu

projektu postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego na podstawie

akt konkretnych spraw. Do kolokwium przystąpili wszyscy uprawnieni tj. 20 aplikantów.

Część ustna kolokwium zostanie przeprowadzona w dniach 22 - 23 października 2008r.

Podobnie jak w przypadku egzaminu prokuratorskiego, każdy aplikant zdaje ten

egzamin w ciągu jednego dnia, odpowiadając na pytania (i rozwiązując kazusy) z 8

przedmiotów, przy czym zakres tematyczny został ograniczony do zagadnień, które były

przedmiotem dotychczasowych zajęć seminaryjnych.

 

WYNIKI EGZAMINU KONKURSOWEGO

NA APLIKACJĘ PROKURATORSKĄ W 2007 r.

 

 

Do dnia 21-05-2007 r. zgłoszenia do konkursu na aplikację prokuratorską
w okręgu Apelacji Szczecińskiej złożyły 52 osoby.

 

Konkurs przeprowadziła Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem
nr 85/07/DNAP Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego z dnia 8 maja 2007r.,
w składzie:

 

Przewodniczący: Beata Nowakowska - Prokurator Apelacyjny w Szczecinie

Członkowie: Barbara Ociepa-Sumicz - prokurator Prokuratury Apelacyjnej

w Szczecinie,

Jerzy Masierowski - prokurator Prokuratury Apelacyjnej

w Szczecinie,

Józef Skoczeń - Prokurator Okręgowy w Szczecinie,

Wiesława Palejko - prokurator Prokuratury Apelacyjnej

w Szczecinie.

 

20-06-2007r. od godz. 1100 w Szczecinie, przy ul. Narutowicza 10A
przeprowadzona została pisemna część konkursu na aplikację, polegająca na
opracowaniu testu przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Do tej części
Konkursu przystąpiły 42 osoby. Po sprawdzeniu prac Komisja Egzaminacyjna do części
ustnej konkursu dopuściła 40 osób, które uzyskały powyżej 34 punktów w trakcie testu.

         W dniach 25 i 26 czerwca 2007r. od godz. 900 przeprowadzono ustną część
konkursu, podczas której każdy z kandydatów udzielał odpowiedzi Komisji Egzaminacyjnej
na wylosowany zestaw pytań. Do tej części egzaminu przystąpiło 34 kandydatów,
na egzamin nie zgłosiło się 6 osób.

         Po podliczeniu punktów uzyskanych łącznie z pisemnej i ustnej części konkursu,
Komisja Egzaminacyjna ustaliła listę kandydatów.

         Na polecenie Ministerstwa Sprawiedliwości zwrócono się do 20 kandydatów,
którzy uzyskali największą ilość punktów (poczynając od 66 punktów wzwyż)
o potwierdzenie gotowości rozpoczęcia aplikacji prokuratorskiej. Spośród osób
zakwalifikowanych do odbywania aplikacji prokuratorskiej, bezpośrednio
po konkursie z jej podjęcia zrezygnowało 5 osób. Wobec powyższego zakwalifikowano
kandydatów, którzy zostali umieszczeni na liście na bezpośrednio dalszych miejscach
(od 64 punktów).

        

Z dniem 1 października 2007r. w okręgu apelacji szczecińskiej rozpoczęło aplikację
20 aplikantów w okręgu następujących Prokuratur Okręgowych:

 

 • w Gorzowie Wlkp. - 3 aplikantów (w tym 2 etatowych),
 • w Koszalinie - 1 aplikant,
 • w Szczecinie - 16 aplikantów (w tym 8 etatowych).

 

Aplikacja zakończy się w dniu 30 września 2010 r.

 
 

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KONKURSOWYM

NA APLIKACJĘ PROKURATORSKĄ


 
  Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny
na podstawie §14 w związku z §48 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r.
w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej (Dz. U. Nr 154 poz. 1283, z 2006 r. Nr 60, poz. 428)
wyznaczył termin części pisemnej egzaminu konkursowego dla kandydatów
  na aplikację prokuratorską na dzień
 

20 czerwca 2007 roku, godz. 11.00


Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego upływa
  w dniu 21 maja 2007 roku.
 
  Nabór na aplikację prowadzony będzie w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie,
ul. Stoisława 6, 70-950 Szczecin
,
gdzie należy również składać podanie wraz z wymaganymi dokumentami (pok. 210).
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu: (091) 484 97 23
  
  Dla Okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie ustalono 20 miejsc na aplikację
  prokuratorską.
 
  Kandydat wraz ze zgłoszeniem winien złożyć następujące dokumenty:
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu konkursowego,
 • ankietę personalną (dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości),
 • życiorys,
 • urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce
  i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce
  albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo zaświadczenie, z którego wynika,
  iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów
  prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego; w tym przypadku warunkiem
  dopuszczenia do egzaminu konkursowego jest złożenie przez kandydata nie później niż 5 dni
  przed terminem egzaminu konkursowego odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu
  magisterskiego,
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż
  miesiąc przed jej złożeniem,
 • 3 zdjęcia.
 
	ankieta personalna.rtf
 

Data aktualizacji:
2009-11-05
Osoba aktualizująca:
Adam Ferenc
Copyright © 2006 Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie