Strona głównaInformacjeKomunikaty
Rzecznik Prasowy
Zamówienia publiczneLinki
Sprostowania, odpowiedzi, polemiki


 

Rzecznik Prasowy ->sprostowania, odpowiedzi, polemiki

 

 

W związku z treścią artykułu pt. „Kogo Zalewski wysłał do CBA" opublikowanego w gazecie „Rzeczpospolita" w dniu 14 września 2009 r. informuję:

 

   Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie w dniu 28 sierpnia 2009 r. została decyzją Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego wyznaczona do przeprowadzenia postępowań w sprawach:

 

 • z zawiadomienia Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji z dnia 24 sierpnia 2009 r. dotyczącego możliwości przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku,
 • udzielenia pomocy lub namowy do targnięcia się na własne życie przez J. W. w dniu 27 lipca 2009 r. na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Obydwie sprawy zostały zarejestrowane w Wydziale V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, w którym będą prowadzone.

Nadzór nad tokiem tych postępowań sprawuje Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie.

 

Autorzy artykułu pt. „Kogo Zalewski wysłał do CBA" wyznaczenie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie do prowadzenia wskazanych postępowań powiązali ze sprawami prowadzonymi przez prokuratury okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku z zawiadomienia obywatelki Szwecji Pani S. podnosząc, iż przekazane decyzją Prokuratora Krajowego z dnia 24 sierpnia 2009 r. do prowadzenia Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie postępowania dotyczące przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, nie powinny toczyć się w tej Prokuraturze, gdyż cyt. „Zalewski przekazał sprawę CBA Nowakowskiej, choć wiedział, że interesują się nią agencji Biura", „CBA o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Nowakowską zawiadomiła obywatelka Szwecji".

 

   Informuję, że Pani S. (obywatelka Szwecji) zainicjowała w prokuraturach apelacji gdańskiej kilka postępowań przygotowawczych, dotyczących sporu sąsiedzkiego pomiędzy zawiadamiającą oraz jej bliskimi i rodziną prokuratora P.

   Przedmiotem tego sporu jest między innymi sposób zarządzania i korzystania z nieruchomości wspólnej, w tym także sposobu dokonywania bieżącej konserwacji budynku, zakresu tych robót, ich legalności oraz podziału wynikłych stąd kosztów.

 

   Jednym z licznych wątków prowadzonych w prokuraturach apelacji gdańskiej spraw była kwestia prawidłowości wybudowania schodów terenowych oraz izolacji termicznej i przeciwilgociowej ścian piwnicznych budynku mieszkalnego zajmowanego przez krewnych Pani S. i prokuratora P.

  

   Wobec licznych skarg Pani S. kwestionujących sposób prowadzenia i zakończenia postępowań z jej doniesienia toczących się w prokuraturach rejonowych okręgu gdańskiego oraz Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy, Prokurator Krajowy w dniu 28 maja 2008 r. przekazał Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie akta sprawy V Ds 42/07 Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy z poleceniami zbadania zasadności prawomocnej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie:

 1. przekroczenia uprawnień przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w okresie od początku 1998 r. do 28.02.2007 r. polegającego na szykanowaniu osób zamieszkałych przy ul. Saperów w Gdańsku Wrzeszczu poprzez bezzasadne inicjowanie postępowań cywilnych i administracyjnych, bezzasadne obciążanie wymienionych kosztami remontów, samowoli budowlanej tworzącej m.in. bariery architektoniczne dla ww., próby włamania na strych, kierowanie pod ich adresem gróźb bezprawnych dotyczących pozbawienia emerytury z powołaniem się pełnioną funkcję oraz na kierowaniu w dniu 24.07.2005 r. pod adresem Jolanty S. groźby bezprawnej dotyczącej zapowiedzi wytoczenia powództwa cywilnego o ustalenie sposobu korzystania z współwłasności budynku przy ul. Saperów w celu uniemożliwienia realizacji uprawnień spadkobiercy na szkodę Jolanty S., tj. o czyn z art. 231 kk i inne;
 2. w sprawie składania fałszywych zeznań przez prokuratora P. przed Sądem Rejonowym Gdańsk - Północ w dniu 9 grudnia 2005 r. w toku postępowania cywilnego, tj. o czyn z art. 233 kk i inne.

   Nadto Prokurator Krajowy przekazał Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie akta spraw z doniesienia Pani S. 

 

 • 4 Ds 27/08 Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Północ, w sprawie poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy III Komisariatu Policji w Gdańsku w notatce służbowej dotyczącej rzekomego usiłowania włamania do mieszkania krewnej Pani S.,
 • 3 Ds 62/08 Prokuratury Rejonowej Gdańsk - Śródmieście, w sprawie usunięcia orzeczenia o niepełnosprawności Pani S. z akt postępowania administracyjnego,
 • 1 Ko 34/08 Prokuratury Rejonowej Gdańsk - Wrzeszcz, w sprawie przedłożenia inwestorowi opracowania technicznego zawierającego zapisy niezgodne ze stanem faktycznym.

 

i sprawę,

 • 4 Ds 28/08 Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Północ, w sprawie przedstawienia fałszywej opinii przez eksperta z zakresu budownictwa - postępowania z doniesienia żony prokuratora P.,

celem wyznaczenia podległej jednostki prokuratury do kontynuowania tych postępowań.

 

   Do prowadzenia wskazanych postępowań wyznaczono Prokuraturę Rejonową w Koszalinie. Sprawy te nie były objęte zwierzchnim nadzorem służbowym Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.

 

Wskazane wyżej  sprawy z doniesienia Pani S. Prokuratura Rejonowa w Koszalinie połączyła i prowadziła łącznie pod numerem 3 Ds 143/08.

 

   Śledztwo 3 Ds 143/08 umorzono w dniu 22 grudnia 2008 r. Wobec zaskarżenia decyzji Prokuratora Rejonowego w Koszalinie przez krewną Pani S. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ uchylił w dniu 20 sierpnia 2009 r. powyższe orzeczenie w odniesieniu do 4 spośród 11 czynów będących przedmiotem śledztwa, zaś w  pozostałym zakresie utrzymał decyzję Prokuratora Rejonowego w Koszalinie w mocy.

   Aktualnie więc przedmiotem tego postępowania pozostają następujące kwestie:

 • naruszenie miru domowego krewnych Pani S. poprzez wtargnięcie przez nieustaloną osobę do piwnicy,
 • przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy Policji poprzez zawarcie w notatce urzędowej nieprawdziwych informacji,
 • przedstawienie przez rzeczoznawcę budowlanego fałszywej ekspertyzy technicznej,
 • poświadczenie nieprawdy przez innego rzeczoznawcę budowlanego.

 

Z kolei sprawę z zawiadomienia żony prokuratora P. zarejestrowano w Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie pod numerem 3 Ds 144/08. Śledztwo w tej sprawie umorzono w dniu 22 grudnia 2008 r. wobec braku znamion czynu zabronionego.

Na skutek zażalenia wniesionego przez prokuratora P. i jego bliskich Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ postanowieniem z dnia 27 maja 2009 r. w całości uchylił decyzję prokuratora, polecając kontynuowanie śledztwa w sprawie przedstawienia przez rzeczoznawcę budowlanego dwóch fałszywych ekspertyz dotyczących stanu technicznego i zakresu robót budowlanych wykonywanych w nieruchomości wspólnej.

 

Nadto zgodnie z przytoczonym wyżej poleceniem Prokuratora Krajowego z dnia 28 maja 2008 r. prokurator nadzoru Wydziału I Organizacyjnego Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie zbadał akta prawomocnie umorzonego śledztwa V Ds 42/07 Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy pod kątem zasadności podjętej przez niego decyzji merytorycznej oraz istnieniem ewentualnych podstaw do podjęcia tego postępowania na nowo.

W wyniku badania nie znaleziono podstaw do podjęcia na nowo umorzonego śledztwa V Ds 42/07 Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy, o czym poinformowano Panią S., której wniosek był podstawą badania akt tj. sprawy.

O zajętym stanowisku poinformowano także Prokuratora Krajowego.

 

Wobec kolejnych wniosków Pani S. akta sprawy V Ds 42/07 Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy poddano także badaniu w trybie zwierzchniego nadzoru służbowego w Biurze Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej.

 

 W wyniku analizy akt tej sprawy dokonanej w Prokuraturze Krajowej podzielono stanowisko zajęte przez badającego sprawę w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie prokuratora nadzoru o braku podstaw do wzruszenia zapadłej w sprawie V Ds 42/07 decyzji merytorycznej.

 

Wskazano jednak na potrzebę dodatkowego wyjaśnienia wątku dotyczącego zgodności z przepisami prawa budowlanego wykonanych prac związanych z obniżeniem gruntu wokół budynku, dokonaniem izolacji technicznej i przeciwilgociowej podpiwniczenia budynku zamieszkałego przez krewnych Pani S. i prokuratora P. oraz wybudowania schodów prowadzących do budynku.

Kwestia ta wymaga dodatkowego wyjaśnienia m.in. w związku z faktem, że w przedmiocie tym prowadzone jest równolegle postępowania administracyjne, które do tej pory nie zostało zakończone.

 

Informuję, że aktualnie wszystkie wyżej opisane, zawisłe w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie i podległych jej jednostkach, sprawy dotyczące Pani S. prokuratora P. zgodnie z poleceniem Prokuratora Krajowego z dnia 4 września 2009r. zostały przekazane Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi.

 

Informuję także, że Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie dysponuje pismem skierowanym przez Panią S. do Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Gdańsku, o którym najprawdopodobniej jest mowa w artykule pt. „Kogo Zalewski wysłał do CBA" autorstwa Piotra Nisztora i Piotra Kubiaka, opublikowanego w dniu 14 września 2009 r. w gazecie „Rzeczpospolita".

Zostało ono przekazane Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie przez Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku, w zakresie dotyczącym prowadzonych prze Prokuraturę Rejonową w Koszalinie spraw z doniesienia Pani S. oraz celem jego wykorzystania w związku z badaniem sprawy V Ds 42/07 Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy.

Tutejsza Prokuratura Apelacyjna nie posiada informacji jaki bieg omawianemu pismu Pani S. nadało Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Gdańsku.

 

Wyjaśniam, iż pismo to, na które powołują się najprawdopodobniej autorzy artykułu „Kogo Zalewski wysłał do CBA" w zakresie spraw będących przedmiotem zainteresowania Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie nie zawiera żadnych nowych okoliczności nie znanych wcześniej w tych sprawach.

Dotyczy ono, cytuję za Panią S. i jej krewnymi:

„Moje zarzuty dotyczą korupcyjnej działalności:

 1. III Komisariatu Policji w Gdańsku
 2. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
 3. Policji w Koszalinie, zatrudnionego tam policjanta J.
 4. Prokuratury Rejonowej w Koszalinie
 5. Prokuratury Rejonowej w Braniewie
 6. Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim
 7. Prokuratury Rejonowej Gdańsk -Północ
 8. Prokuratury Krajowej
 9. Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 10. Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa
 11. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 12. Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego
 13. Sądu Rejonowego II Oddziału Karnego
 14. Sądu Grodzkiego w Gdańsku".

W istocie pismo to stanowi emocjonalną ocenę dokonaną przez Panią S. i jej krewnych, niezadowolonych z rozstrzygnięć zapadłych m.in. w sprawach przekazanych Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie, a niezgodnych z ich oczekiwaniami.

Zarzuty Pani S. i jej krewnych - zmowy i korupcji prokuratorów, sędziów i urzędników wydających decyzję w ich sprawach, nie zostały poparte we wskazanym piśmie skierowanym do Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Gdańsku żadnymi faktami.

 

Rzecznik Prasowy

Anna Gawłowska-Rynkiewicz

 


 

W związku z treścią opublikowanego w dniu 14 września 2009 r. w gazecie „Rzeczpospolita"  artykułu pt. „Kogo Zalewski wysłał do CBA" autorstwa redaktora Piotra Nisztora i Piotra Kubiaka, przekazuję treść pytań zadanych w dniu 11 września 2009 r. przez dziennikarzy Prokuratorowi Apelacyjnemu w Szczecinie Beacie Nowakowskiej w związku z przygotowaniem tej publikacji oraz treść udzielonych odpowiedzi:

 

 

Witam,

Pani Prokurator w nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej przesyłam pytania, na które mam nadzieję uda się uzyskać Pani odpowiedź:

 1. Jak dobrze zna Pani prokuratora P.?
 2. Czy posiada Pani jakąkolwiek wiedzę na temat konfliktu prokuratora P. z dwoma starszymi kobietami zamieszkałymi w Trójmieście?
 3. Co stało się ze sprawą z zawiadomienia Pani S. (w  którym pojawiało się też Pani nazwisko), które poprzez CBA, zostało przesłane w lutym 2009 r. do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, a potem trafiło do kierowanej przez Panią prokuratury? Czy to zawiadomienie skierowała Pani do podległej sobie Prokuratury Okręgowej w Koszalinie? Czy posiada Pani wiedzę co z tą sprawą się  dzieje?
 4. Dlaczego ze względu na związki towarzyskie z prokuratorem P. nie wyłączyła się Pani z nadzorowania i decydowania o  wszelkich sprawach związanych z nim?
 5. Czy nie powinna Pani, ze względu na fakt Pani znajomości z  prokuratorem P. oraz fakt, że Pani nazwisko pojawia się w  tym zawiadomieniu, przesłać materiałów do zbadania innej apelacji?
 6. Czy posiada Pani wiedzę, że Pani S. w lipcu 2009 r. poprzez  CBA złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa  właśnie przez Panią?
 7. Czy w ogóle posiada Pani wiedzę, że Pani S. w swoich  zawiadomieniach dotyczących prokuratora P. wymieniała także Panią?
 8. Czy w jakikolwiek sposób wpływała Pani na prowadzenie spraw dotyczących prokuratora P.?

Z góry dziękuje za odpowiedź.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Nisztor

RZECZPOSPOLITA

 

 

Szanowny Panie!

 1. znam prokuratora P. z okresu pracy w jednostkach prokuratury w Gdańsku.
 2. moja wiedza na ten temat wynika z faktu dekretowania sprawy przekazanej do jednostki kierowanej przeze mnie, w związku z licznymi skargami na prokuratorów prowadzących i nadzorujących sprawę w Gdańsku. Sprawa została przekazana do mojej jednostki za pośrednictwem Prokuratury Krajowej.
 3. zgodnie z regulaminem wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury wszystkie pisma i skargi  na prokuratorów z obszaru Apelacji Szczecińskiej kierowane przez Panią S. do różnych instytucji, zostały przekazane do właściwej jednostki do zbadania. Badania były prowadzone zarówno przez Prokuraturę Krajową, Prokuraturę Apelacyjną i Prokuraturę Okręgową. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przez jakiegokolwiek prokuratora w trakcie przeprowadzania badania istnieje ustawowy obowiązek wszczęcia postępowania zgodnie z k.p.k. Z uwagi na dużą ilość pism przesyłanych do różnych instytucji jak i jednostek prokuratury przez Panią S. nie jestem w stanie zidentyfikować dokumentu o który Pan pyta.
 4. Nie utrzymywałam i nie utrzymuję kontaktów towarzyskich z Krzysztofem P. Twierdzenie inne niż powyższe wyczerpuje znamiona pomówienia w związku z czym Pani S. winna się liczyć z odpowiedzialnością z tego tytułu.
 5. Fakt pracy w jednostkach prokuratury tego samego regionu nie stanowi podstawy do kwestionowania możliwości przeprowadzenia rzetelnego postępowania w sprawie Krzysztofa P., a nie prokuratora P.
  Fakt skierowania sprawy do zbadania licznych zarzutów co do stronniczości prokuratorów z obszaru Apelacji Gdańskiej, którzy prowadzili postępowania z doniesień Pani S. - do nadzorowanej przeze mnie jednostki świadczy o tym, że Prokurator Krajowy mający świadomość, że pochodzę z Gdańska nie kwestionuje mojej uczciwości i niezależności.
 6. Nie posiadam takiej wiedzy. W związku z informacją uzyskaną od Pana zamierzam wszcząć kroki prawne w stosunku do Pani S.- po zakończeniu prowadzonego w związku z tym doniesieniem postępowania.
 7. W skargach i pismach kierowanych przez Panią S. zarówno do Ministerstwa jak i do innych organów, zarzuty co do mojej osoby ograniczały się jedynie do podnoszenia faktu mojej uprzedniej pracy w Prokuraturze w Gdańsku.
 8. Wpływanie w jakikolwiek sposób na sprawy prowadzone przez podległych prokuratorów  stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
  W związku z tym jeżeli posiada Pan wiedzę o takich moich działaniach proszę niezwłocznie złożyć doniesienie o popełnieniu przeze mnie przestępstwa.

B. Nowakowska

Prokurator Apelacyjny w Szczecinie

 


 


Data aktualizacji:
2009-09-16
Osoba aktualizująca:
Adam Ferenc
Copyright © 2006 Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie