Strona głównaInformacje
Komunikaty
Rzecznik PrasowyZamówienia publiczneLinki
Inne


 

Komunikaty -> inne

  

               Od dnia 1 kwietnia 2009. r. przestaje funkcjonować Wydział IX Zamiejscowy w Szczecinie Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

 

               Od tego dnia rozpoczyna działalność Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.

 

               Siedziba Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji mieścić się będzie w Szczecinie w budynku przy ul. Mickiewicza 153, 70-260 Szczecin, telefon kontaktowy: 091 441 09 00.

 

 


   

 

U c h w a ł a

 

Zgromadzenia Prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej

w Szczecinie z dnia 28 października  2008 r.

 

 

 

Zgromadzenie Prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie w oparciu o przepis  art. 20 pkt 7 ustawy z 20 czerwca 1986r. o prokuraturze (t.j. - Dz. U. Nr 7 z 2008r., poz. 39 ze zm.) po zapoznaniu się z przedstawioną informacją Prokuratora Apelacyjnego w sprawie zmian statusu i organizacji organów prokuratury

 

uchwala, co następuje:

 

Zgromadzenie  wyraża zdecydowany sprzeciw co do sposobu  wprowadzenia zmian w rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o prokuraturze. Zmiany w rządowym projekcie  ustawy zmieniającej ustawę o prokuraturze wprowadzono bez konsultacji ze środowiskiem prokuratorów, Rady Prokuratorów i bez wyraźnego merytorycznego uzasadnienia.

Opisany tryb procedowania w sprawie pozycji ustrojowej, struktury prokuratury podważa zaufanie do demokratycznego państwa prawa, burzy poczucie stabilizacji zawodowej.

Zgromadzenie negatywnie opiniuje projekt spłaszczenia struktury prokuratury będący odstępstwem od rządowego projektu zmiany ustawy o prokuraturze z 9 czerwca 2008r. (druk sejmowy Nr 617), wskazując na następstwa w postaci osłabienia pozycji prokuratury i prokuratorów wyrażające się:

 

-  złamaniem zasady symetrycznego zorganizowania jednostek prokuratury
   i sądów powszechnych,

-  zniweczenia możliwości awansów i deprecjacji zawodu prokuratora.

 

Zgromadzenie przypomina, że dotychczasowa struktura prokuratury była  realizacją dążeń do trwałego powiązania prokuratury z władzą sądowniczą przez stworzenie jednolitego  korpusu złożonego z dwóch równorzędnych korporacji zawodowych, z zachowaniem symetrii organizacyjnej sądownictwa i prokuratury. Zamierzana likwidacja prokuratur apelacyjnych  jest sprzeczna z zasadą  ekwiwalentności zorganizowania władzy sądowniczej i służby prokuratorskiej, zawartej w pkt 5 d Zaleceń Rady Europy z 6 października 2000r. - Rec/2000/19.

Odejście od tych założeń  spowoduje trwałą i nieodwracalną deprecjację instytucji i zawodu prokuratora.  Likwidacja prokuratury apelacyjnej  powodować będzie znaczne zróżnicowanie możliwości awansu pionowego prokuratorów i sędziów, co niewątpliwie powodować będzie odpływ doświadczonej kadry z prokuratury i znaczne zmniejszenie atrakcyjności zawodu prokuratora  w stosunku do innych zawodów prawniczych.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że likwidacja paralelności struktury sądów i prokuratury może stać się bazą dla przyszłych zmian w pozycji ustrojowej i płacowej sędziów i prokuratorów.

Obawy te potwierdza dotychczasowy przebieg prac nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych ustaw i wielokrotnie wyrażane stanowisko Ministerstwa Finansów stwierdzające rzekomy  „bezprecedensowy" wzrost wynagrodzeń sędziów i prokuratorów w ostatniej dekadzie.

Zgromadzenie zobowiązuje Prokuratora Apelacyjnego do przesłania  uchwały:

1.    Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,

2.    Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

3.    Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

4.    Ministrowi Sprawiedliwości-Prokuratorowi Generalnemu,

5.    Prokuratorowi Krajowemu,

6.    Przewodniczącemu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

7.    Prokuratorom Apelacyjnym,

8.    Radzie Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

 


 

U c h w a ł a
zgromadzenia Prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej
w Szczecinie z dnia 28 lutego 2008 r.


            Zgromadzenie Prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, działając na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy o prokuraturze, po zapoznaniu się z projektem z dnia 7 lutego 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, poselskim projektem z 23 listopada 2007 r. ustawy o zmiany ustawy o prokuraturze (druk Sejmu RP VI kadencji nr 131) oraz z projektem z 6 lutego 2008 r. ustawy o zmianie ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ustroju sadów powszechnych oraz niektórych innych ustaw...

 

uchwala co następuje:

 1. Zgromadzenie popiera projekt rozdzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego. Winno być to jednak traktowane jako wstęp do zmiany Konstytucji RP poprzez uregulowanie w niej zadań i pozycji ustrojowej prokuratury. Należy przy tym mieć na względzie krytyczne uwagi niektórych konstytucjonalistów w zakresie możliwości regulacji uprawnień Prezydenta RP i Sejmu zwykłą ustawą, bez zmiany Konstytucji, co może skutkować zaskarżeniem takich zmian do Trybunału Konstytucyjnego. Zarówno w projekcie poselskim jak i w projekcie opracowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewidziano powołanie Prokuratora Generalnego przez Prezydenta RP, różnice sprowadzają się do ilości kandydatów i podmiotu przedstawiającego kandydaturę.
  W projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości przewidziano zgłoszenie dwóch kandydatów przez Ministra Sprawiedliwości, w tym jednego wskazanego przez Krajową Radę Sądownictwa. Zgromadzenie uważa, że obu kandydatów winna wskazywać Krajowa Rada Prokuratorów.

 2. Przed dokonaniem zmian strukturalnych w prokuraturze konieczne jest rozstrzygnięcie co jest podstawowym zadaniem prokuratury. Oba wskazane na wstępie projekty nie dokonują zmian obecnego art. 2 ustawy o prokuraturze, określającego te zadania jako strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw.
  Fundamentalne jest zatem rozstrzygnięcie czy będzie to organ sprawujący głównie funkcje oskarżycielskie, czy też przewagę uzyska zadanie prowadzenia postępowań przygotowawczych.
  Zgromadzenie stoi na stanowisku, iż podstawowymi zadaniami prokuratury winno być nadzorowanie postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez inne organy i wypełnianie funkcji oskarżycielskich, nie zaś wypełnianie głównie funkcji śledczych. Priorytetowa funkcja prokuratury winna znaleźć odzwierciedlenie w zmianie redakcji art. 3 ustawy o prokuraturze.

 3. Zgromadzenie uważa, że zamierzana likwidacja prokuratur apelacyjnych jest sprzeczna z zasadą ekwiwalentności zorganizowania władzy sądowniczej i służby prokuratorskiej, zawartej w pkt 5d Zaleceń Rady Europy z 6 października 2000 r. - Rec(2000)19. Powodować to będzie likwidację symetrii prokuratury ze strukturą sądownictwa powszechnego.
  Przeniesienie zadań prokuratur apelacyjnych w zakresie udziału w postępowaniu sądowym przed sądami apelacyjnymi, sprawowania nadzoru instancyjnego i zwierzchniego nadzoru służbowego na inne szczeble w żaden sposób nie przyczyni się do poprawy funkcjonalności, a powodować będzie jedynie nadmierne rozbudowanie głownie Prokuratury Generalnej. Argumentacja o konieczności likwidacji prokuratur apelacyjnych konsekwentnie pomija zadania procesowe realizowane przez prokuratorów zatrudnionych na tym szczeblu - zarówno w sądowym postępowaniu odwoławczym jak i w tzw. sprawach pozakarnych. Jak długo będą orzekały sądy apelacyjne, których właściwość w sprawach karnych rozszerzona została skutkiem zmiany art. 25 kpk, tak długo potrzebni będą występujący przed nimi oskarżyciele i prokuratorzy w innych sprawach.
  Likwidacja tego szczebla powodować będzie znaczne zróżnicowanie możliwości awansu pionowego prokuratorów i sędziów, co niewątpliwie powodować będzie odpływ doświadczonej kadry z prokuratury i znaczne zmniejszenie atrakcyjności zawodu prokuratora w stosunku do innych zawodów prawniczych.
  Jedynie utrzymanie dotychczasowej struktury prokuratury może przyczynić się do stworzenia w przyszłości jednolitego korpusu sędziowsko - prokuratorskiego.
  Nie do przyjęcia jest też poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, który przewiduje w swoich założeniach zwolnienie ze służby części prokuratorów, bez możliwości przeniesienia w stan spoczynku. Stanowi to pogwałcenie zasad zawartych w art. 65 ust. 1 i art. 67 ust. 2 Konstytucji RP, co nie może być akceptowane. Uchwalenie ustawy w tym kształcie spowoduje, iż w przyszłości prokuratorzy nie będą już mieć pewności swego zatrudnienia, zaś możliwość utraty pracy ze względów pozamerytorycznych skłaniać ich może do zachowań i postaw koniunkturalnych, co nie będzie sprzyjać utwierdzaniu niezależności prokuratorów.

 4. Zgromadzenie krytycznie odnosi się do obowiązującej od października 2007 r. zmiany w strukturze wydziałów PZ, albowiem dotychczasowa sytuacja podważa zasadę dwuinstancyjności. Rozwiązaniem tego problemu jest usytuowanie Wydziałów PZ w strukturze prokuratur apelacyjnych.

 5. Zgromadzenie uważa za słuszne przyjęcie kadencyjności sprawowania funkcji kierowniczych w prokuraturze. Zdaniem zgromadzenia projekt Ministerstwa Sprawiedliwości w art. 13b ust. 1 pkt 5, ust. 2 zawiera niejasne określenie powodów odwołania z funkcji ze względu na „dobro służby". Powody odwołania winny być określone w sposób precyzyjny.
  Jednocześnie zgromadzenie zauważa potrzebę rozważenia wydłużenia okresu kadencji, zwłaszcza w jednostkach rejonowych, jak też rozważenie możliwości ponownego powołania na kolejną kadencję nie tylko prokuratora rejonowego, ale również kierowników jednostek innych szczebli z wyłączeniem Prokuratora Generalnego.

 6. Zgromadzenie kategorycznie sprzeciwia się różnicowaniu wynagrodzeń prokuratorów i sędziów, proponowanych projektem z dnia 6 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o ustroju sądów...
  Taka propozycja jest rażąco sprzeczna z zaleceniami Rady Europy z dnia 6 października 2000r.
  Nie znajdujemy jakiegokolwiek uzasadnienia w różnicowaniu tych grup zawodowych. Uważamy, że różnicowanie wynagrodzeń powodować będzie deprecjonowanie zawodu prokuratorskiego. Już obecnie wynagrodzenie prokuratora nie może być uznane za adekwatne do wykonywanych zadań zaś dalsze obniżanie statusu majątkowego prokuratora spowoduje, iż będzie on najgorzej opłacanym zawodem prawniczym - z jasnymi do przewidzenia konsekwencjami.

 7. Zgromadzenie wyraża stanowisko, że kierownictwo właściwych szczebli prokuratury winno reagować na zafałszowany obraz działania prokuratury, przedstawiany w mediach przez pryzmat pojedynczych, niekiedy opacznie przekazywanych przypadków.

 8. Zgromadzenie solidaryzuje się ze stanowiskami wyrażonymi w nadesłanych uchwałach Zgromadzeń Prokuratur Apelacyjnych.

 9. Zgromadzenie zobowiązuje Prokuratora Apelacyjnego do przesłania uchwały do Prokuratora Generalnego, Prokuratorów Apelacyjnych oraz Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym oraz prokuratorom okręgu apelacji szczecińskiej.

 


 

K O M U N I K A T 

 

 

Od dnia 1 października 2007r rozpoczął w Szczecinie pracę:

Wydział IX Zamiejscowy Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej.

 

Na stanowisko Naczelnika Wydziału IX Zamiejscowego w Szczecinie powołana została Pani prokurator Renata Pietrzak  wykonująca jednocześnie, zgodnie z pkt. 1§3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007r Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury /Dz. U. Nr 169, poz.1189/ zadania rzecznika prasowego w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale.

 

Aktualna siedziba Wydziału IX Zamiejscowego w Szczecinie Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej mieści się

 

przy ul. Mickiewicza 153, 70-260 Szczecin, telefon kontaktowy:  091 441 09 00 

 

Jednocześnie zakończył w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie działalność
II Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej.

 

Pracę zakończyły także w Prokuraturach Okręgowych w Szczecinie i Gorzowie
Wielkopolskim VI Wydziały do Spraw Przestępczości Zorganizowanej.

 

W to miejsce w strukturach organizacyjnych prokuratur okręgowych powstały
VI Wydziały do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

 

 


Data aktualizacji:
2009-07-13
Osoba aktualizująca:
Adam Ferenc
Copyright © 2006 Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie