Strona główna
InformacjeKomunikatyRzecznik PrasowyZamówienia publiczneLinki
Struktura organizacyjna


 

 

Strona główna -> struktura organizacyjna

 

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie jest jednostką organizacyjną prokuratury

powstałą w dniu 1 stycznia 2005r.

Została utworzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
17
grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych
i
rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. nr 220,
poz.
 2185).

Obejmuje ona swoją właściwością obszary właściwości Prokuratur Okręgowych w

Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Szczecinie.


Strukturę organizacyjną Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie określa Zarządzenie

Nr 39/09 Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 marca 2009 roku.
Tworzą ją następujące komórki organizacyjne:

 
Wydział I Organizacyjny

 - kierowany przez Naczelnika Wydziału
 Do podstawowych zadań Wydziału, należą sprawy:
 • organizacyjne i kadrowe,
 • przygotowania posiedzeń zgromadzenia prokuratorów i kolegium prakuratury apelacyjnej,
 • wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych i rejonowych oraz koordynacja działań
  w tym zakresie, a także innych o charakterze kontrolnym i analitycznym w sferze postępowania karnego i działalności pozakarnej w okręgu prokuratury apelacyjnej,
 • szkoleń prokuratorów, aplikantów i urzędników,
 • skarg i wniosków,
 • działalności rzecznika dyscyplinarnego,
 • sprawozdawczości i statystyki,
 • nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu,
 • udostępniania informacji publicznej,

 

  Do zadań Wydziału I Organizacyjnego, należy również:

 

 • sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora apelacyjnego na służbami i dochodzenieami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych,
 • sprawowanie - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych,
 • sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych.
 Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Prokurator Apelacyjny.

Wydział II Postępowania Sądowego
 - kierowany przez Naczelnika Wydziału
 Do podstawowych zadań Wydziału, należą sprawy:
 • udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym
  w sprawach karnych,
 • udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym
  w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych,
 • udziału w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • nadzoru nad udziałem prokuratorów prokuratur okręgowych i rejonowych
  w postępowaniu przed sądem i innymi organami,
 • prowadzenia kartoteki orzecznictwa sądu apelacyjnego,

  Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Zastępca Prokuratora Apelacyjnego.

 

Wydział III Budżetowo-Administracyjny
 - kierowany przez Dyrektora Finasowo- Administracyjnego:
 Do zadań Wydziału, należą sprawy związane z wykonywaniem budżetu prokuratury
apelacyjnej, w tym: 
 • finansowo-księgowe,
 • zamówień publicznych,
 • administracyjno-gospodarcze,
 • socjalno-bytowe,

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Prokurator Apelacyjny.

 

Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz
 - kierowany przez Kierownika Działu
 Do zadań Samodzielnego Działu należy: 
 • wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez prokuratora apelacyjnego danymi w systemach informatycznych,
 • koordynowanie wprowadzania do praktyki w prokuraturach okręgowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych,
 • prowadzenie stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • zapewnienie technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych,
 • kontrolowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze apelacyjnej i prokuraturach okręgowych,
 • wykonywanie analizy kryminalnej,
 • koordynowanie szkolenia w zakresie informatyzacji w okręgu apelacji,
 • prowadzenie strony internetowej prokuratury apelacyjnej,
 • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
 • wykonywanie innych zadań związanych z informatyzacją prokuratur.

 

Bezpośredni nadzór nad pracą Działu sprawuje Zastępca Prokuratora Apelacyjnego.

 

 

Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
- kierowany przez Naczelnika Wydziału
Do podstawowych zadań Wydziału, należy:
 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa:
  • o charakterze terrorystycznym,
  • noszące cechy zorganizowanej przestępczości,
  • korupcji w organach władzy ustawodawczej, organach administracji rządowej, samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, ścigania i kontroli,
  • inne, które ze względu na wagę sprawy, zostały przekazane przez prokuratora apelacyjnego do prowadzenia w wydziale,
 • udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach w/w rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

 

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Zastępca Prokuratora Apelacyjnego.

 

 

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 

 - kierowany przez pełnomocnika do spraw inforamcji niejawnych,
   obejmujący swoim zakresem działania:

 

 • administrowanie bezpieczeństwem informacji,
 • zapewnienie ochrony wytworzonych, przetwarzanych, przekazanych lub przechowywanych inforamcji niejawnych,
 • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,
 • zapewnienie ochrony fizycznej prokuratury,
 • kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony inforamcji niejawnych,
 • opracowanie planu ochrony prokuratury i nadzorowanie jego realizacji,

 

W skład Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych wchodzi kancelaria tajna i jej oddział - zasady działania które określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2005r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej (Dz. U. Nr 208, poz. 1741).

 

Pracą kancelarii tajnej kieruje kierownik, a odziału kancelarii tajnej wyznaczony przez pełnomocnika ochrony pracownik działu ochrony.

 

Bezpośredni nadzór nad pracą Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Apelacyjny.

 

 

Sekretariat

 

W skład którego wchodzą: biuro podawcze, archiwum zakładowe;

 - kierowany przez kierownika sekretariatu i wykonujący prace:

 

 • kancelaryjno-biurowe,
 • pomocnicze w sprawach załatwianych przez prokuratorów lub - w zleconym zakresie - przewidziane w ustawach czynności formalnoprawne, które nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji prokuratora, 

 

- nad którym bezpośredni nadzór sprawuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

Samodzielne stanowisko pracy - audytor wewnętrzny
obejmujące swoim zakresem działania:
 • badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej,
 • ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
 • ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
 • czynności doradcze, w tym składanie wniosków mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,

 

 - podległe bezpośrednio Prokuratorowi Apelacyjnemu.

Samodzielne stanowisko pracy - inspektor do spraw obronnych

obejmujące swoim zakresem działania realizację zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. z 2004r. Dz.U. Nr 241, poz. 2416 z późn. zmianami) i zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. Urz. MS, Nr 6, poz. 23).


- podległe bezpośrednio Prokuratorowi Apelacyjnemu.

Szczegółowy zakres zadań i czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników
Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie ustalony jest w odrębnych zarządzeniach.

 

 

Kierownictwo

Prokurator Apelacyjny

prok. Beata Nowakowska

tel. (091) 484-97-00

Z-ca Prokuratora Apelacyjnego

prok. Tadeusz Kulikowski

tel. (091) 484-97-02

Wydział I Organizacyjny

Naczelnik Wydziału

prok. Barbara Ociepa-Sumicz

tel. (091) 484-97-23

Prokurator na stanowisku pracy ds. skarg i wniosków
p.f. Kierownika Ośrodka Szkolenia

prok. Małgorzata

         Kosmalska-Rymer

tel. (091) 484-97-17

p.f. Wizytatora

prok. Wanda Lewandowska

tel. (091) 484-97-23

p.f. Wizytatora

prok. Wiesława Palejko

tel. (091) 484-97-06

p.f. Rzecznika Prasowego

prok. Anna

        Gawłowska-Rynkiewicz

tel. (091) 484-97-21

p.f. Rzecznika Dyscyplinarnego

prok. Rafał Gawinek

tel. (091) 484-97-15

Wydział II Postępowania Sądowego

Naczelnik Wydziału

prok. Jerzy Masierowski

tel. (091) 484-97-10

Wydział III Budżetowo-Administracyjny

Dyrektor Finansowo-Administracyjny

Krzysztof Goralski

tel. (091) 441-66-01

Główny Księgowy

Krystyna Bilska

tel. (091) 441-66-02

Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

Kierownik

prok. Stanisław Felsztyński

tel. (091) 484-97-20

Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji

Naczelnik Wydziału

prok. Renata Pietrzak

tel. (091) 441-09-00

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds.
Ochrony Informacji Niejawnych

Ryszard Gunerka

tel. (091) 441-66-09

Kierownik Kancelarii Tajnej

Jadwiga Knap

tel. (091) 484-97-29

Kierownik oddziału Kancelarii Tajnej

Maria Szura

tel. (091) 441-09-30

Pozostałe Komórki Organizacyjne

Kierownik Sekretariatu

Małgorzata Walczak

tel. (091) 484-97-26

Z-ca Kierownika Sekretariatu

Walentyna Pyrzyńska

tel. (091) 441-09-00

St. inspektor ds. biurowości

Maria Pabisiak

tel. (091) 484-97-23

St. inspektor ds. obronnych

Jerzy Worach

tel. (091) 484-96-41

Audytor wewnętrzny

Agnieszka Brzoska

tel. (091) 484-96-57

 

 

 


Data aktualizacji:
2010-02-05
Osoba aktualizująca:
Administrator systemu
Copyright © 2006 Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie